תקנון

בית הספר לשחייה - איתן אורבך (סניף רעננה)

בית הספר לשחייה - איתן אורבך פועל בקנטרי רעננה כזכיין פרטי וחיצוני.

על מנת לקבל שירות מטעמינו, על לקוחותינו לעמוד בתנאים שהוסכמו מראש על דעת שני הצדדים, וזאת בכדי לא לפגוע במנויי המרכז.

אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת הקנטרי ועל לקוחותינו להקפיד על קיום הנהלים שלהלן:

  1. כניסת ילד שאינו מנוי לקנטרי תותר לפי התנאים הבאים: כניסה למרכז תתבצע באמצעות כרטיסיית כניסה שתסופק על ידי בית הספר לשחייה.

  2. כניסת ילד שאינו מנוי לקנטרי תותר בליווי מבוגר אחד בלבד, כאשר המלווה כפוף אף הוא לכל התנאים  שצוינו בסעיף 1 שלעיל. כל מלווה נוסף יחויב בתשלום כרטיס כניסה. כמו כן, הורה מלווה אינו רשאי  להגיע עם ילדים נוספים (מלבד הילד הרשום לחוג).

  3. על מקבלי השירות לדאוג לצאת משטח מרכז הספורט מיד בתום החוג\קורס. על חריגה בעזיבת המרכז מעבר ל 30 דקות לאחר תום החוג, יחויבו מקבלי השירות בתשלום כרטיס כניסה לתלמיד ולמלווה. במקרים חוזרים של אי יציאת הילד והמלווה מהחוג לאחר זמן סביר, לא תותר הכניסה בעתיד.

  4. לא תתאפשר כניסה של מקבלי השירות לתחומי המרכז החורגים מהמתחם בו מתקיים החוג\קורס וכן, לא יורשה למקבלי השירות לעשות כל שימוש במתקני הקנטרי מלבד השטח שמוקצה ללימודי שחייה.

  5. על כל ביטול של התחייבות לחוג\קורס - מקבל השירות יחויב בדמי ביטול על סך 10% מהסכום הנקוב.

  6. אי הגעה לשיעור אינה מחייבת את בית הספר לשחייה במתן השלמה מכל סוג שהוא וכן, לא יינתן החזר כספי. האחריות למימוש השירות הכלול בסכום ששולם חלה על הלקוח בלבד.

    

  • אם הסכם זה יופר על ידי מקבלי השירות, הפעילות תופסק לו תחודש.

  • אישור קריאת התקנון זה מהוו הסכמה על תוכנו וכן התחייבות לכל האמור בו.

  • לא תינתן אפשרות לקבל שירות מטעם בית הספר לשחייה בלא אישור קריאה והסכמה של תקנון זה.